چرا پریز برق متصل به کولر گازی داغ می شود ؟

ایراد

وقتی دوشاخه کولر گازی به پریز متصل میشود , پریز داغ میشود

علت

وقتی کولر گازی به سیم کشی که مطابق اصول استاندارد نیست متصل می شود, به دلیل مصرف زیاد جریان برق, پریز برق داغ می شود.

حل مشکل

از اتصال دستگاه به سه راهی برق خودداری کنید.به منظور رعایت ایمنی آن را به یک پریز برق مستقل متصل کنید.

استفاده از سه راهی برق منجر به فعال شدن سیستم ایمنی دستگاه شده یا منجر به داغ شدن سیم ها بر اثر جریان زیاد میشود.