1. اسپلیت کاستی معمولی 1/5 تن تبرید
  2. نوع موتور روتاری
  3. تک فاز
  4. نوع  گاز R410

18000