گرین

داکت اسپلیت کاستی24000 گرین

  • اسپلیت کاستی معمولی 2 تن تبرید

  • نوع موتور روتاری

  • نوع گازی R410

  • تک فاز