اجنرال

  نقشه‌ي کانال‌کشي از داکت اسپليت کانالي تا هر يک از فضاها (سالن يا اتاق‌ها) بر اساس مناسب‌ترين ابعاد و نصب کانال در بالاي سقف کاذب يا ديگر محل‌هاي مناسب تهيه و ارسال مي‌شود.

  جهت تامين هواي گرم مورد نياز در زمستان، با توجه به اين‌که معمولا داکت اسپليت‌ها داراي کويل گرمايش نمي‌باشند  نسبت به سفارش ساخت کويل آبگرم مناسب با ظرفيت و ابعاد دهانه خروجي داکت اسپليت (با دريافت مبلغ مربوطه) اقدام خواهد گرديد.

  حداکثر طول لوله‌هاي رابط (مسي) بين پنل داخلي اسپليت تا کندانسور بيروني براساس ظرفيت بين 10 تا 30 متر مي‌باشد.

  در زمان اجراي کانال کشي، محل نصب دريچه‌هاي برگشت هواي داکت اسپليت‌ها را با بيش‌ترين فاصله نسبت به دريچه‌هاي رفت در نظر بگيريد.

  به هيچ عنوان محل نصب دستگاه داکت اسپليت‌ها را در بالاي سقف کاذب حمام يا  سرويس‌هاي بهداشتي در نظر نگيريد.

  براي اجراي لوله‌هاي مسي در ارتفاع، به ازاء هر 6 متر لوله از يک تله‌ي روغن (OIL TRAP) استفاده نمائيد