گرین

داکت اسپلیت کاستی 48000 گرین

  • اسپلیت کاستی معمولی 4 تن تبرید

  • نوع موتور روتاری

  • تک فار

  • گاز R410