18000 تک الکتریک

کولر های گازی دیواری تک الکتریک در ظرفیت های 9000 BTU مناسب برای فضای تا 15 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر)،12000 BTU مناسب برای فضای تا 25 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر)، 18000 BTU مناسب برای فضای تا 35 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر)، 24000 BTU مناسب برای فضای تا 45 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر) و 30000 BTU مناسب برای فضای تا 60 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر) در مدلهای سرمایشی و سرد و گرم به بازار عرضه می شود.

دستگاه های ایستاده شامل ظرفیت های 36000 BTU مناسب برای فضای تا 70 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر)، 48000 BTU مناسب برای فضای تا 100 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر)، 60000 BTU مناسب برای فضای تا 120 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر) و 96000 BTU مناسب برای فضای تا 160 متر مربع ( ارتفاع سقف 2.7 متر) در مدلهای سرمایشی و سرد و گرم حاره ای به بازار عرضه می شود.