علت کم شدن سرمای کولر گازی تک الکتریک

کمپرسور و موتور پروانه (فن) به خوبی کار می کنند، قسمتی از اواپراتور برفک می زند در کل سرمای کولر کم شده است. مشکل از کجاست و راه حل آن چیست؟

این مشکل علت های مختلفی می تواند داشته باشد که تمامی علت ها را بررسی می کنیم:

  • علت اول : ممکن است گاز کولر کم شده باشد.

  • راه حل :میزان گاز کولر را کنترل کنید، اگر کم شده است به اندازه کافی اضافه کنید، تا عیب برطرف شود.

  • علت دوم : ممکن است داخل لوله ها کثیف باشند

  • راه حل : اگر عیب از کمی گاز نباشد، ممکن است لوله ها به ویژه لوله مویی یا فیلتر کثیف شده باشند. در این صورت سیستم را شستشو داده و آنگاه به کولر گاز تزریق کنید تا عیب برطرف شود.

  • علت سوم : ممکن است صافی اواپراتور یا بیرون اواپراتور کثیف باشد.

  • راه حل : صافی و اواپراتور را تمیز کنید تا عیب برطرف شود.

  • علت چهارم : ممکن است لاستیک های لرزه گیر کمپرسور، خراب شده باشند .

  • راه حل : لاستیک های لرزه گیر کمپرسور را بازدید کنید، اگر خراب هستند، عوض کنید، تا عیب برطرف شود

  • علت پنجم : ممکن است کمپرسور معیوب باشد.

  • راه حل : اگر عیب از علتهای قبلی نباشد، عیب از خرابی قسمتهای داخلی کمپرسور می باشد، در این صورت کمپرسور را تعمیر یا عوض کنید تا عیب برطرف شود.