تعریف سوپرهیت :

 

–   در سیستم های تراکمی هدف از انجام سوپرهیت جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور است . تنها حالتی از ماده که مطمئن می شویم هیچ مایعی داخل آن نیست حال بخار سوپرهیت است، چون تا وقتی که تمام مایع داخل مخلوط تبخیر نشود بخار نمی تواند سوپرهیت شود پس وقتی بخار اشباع مبرد سوپرهیت شود یعنی اینکه تمام قطرات مایع داخل آن تبخیر شده و ما را مطمئن می سازد که هیچ مایعی وارد کمپرسور نمی شود .

 

به منظور انجام سوپرهیت معمولا ۵الی ۱۵درصد سطح انتهای کویل را به این امر اختصاص می دهند که بخار اشباع مبرد با حرکت در انتهای کویل گرمای محیط را جذب کرده و سوپرهیت می شود.

 

برای اینکه مطمئن شویم سوپرهیت به درستی انجام می شود از شیر انبساط ترموستاتیک استفاده می کنیم که به قدری مایع مبرد داخل اواپراتورعبور می دهد که در انتهای اواپراتور که بالب شیر قرار دارد به مقدار مورد نیاز سوپرهیت انجام بشود. بنابراین اگر سوپرهیت به درستی انجام نشود باعث برگشت مایع مبرد به کمپرسورشده و باعث ایجاد صدمات شدید به کمپرسور می شود.

–   روش اندازه گیری سوپرهیت :

 

برای اندازه گیری سوپرهیت ابتدا فشار مکش را از روی فشار سنج می خوانیم با مراجعه به جدول دمای اشباع مبردی که در دستگاه وجود دارد دمای متناظر با این فشار را بدست می آوریم. دقت کنید که فشاری که از روی فشار سنج خوانده شده است فشار گیج نام دارد و باید از جدولی که بر اساس فشار گیج است دمای متناظر را بدست آورد.اگر جدول بر اساس فشار مطلق بود باید فشار گیج را به فشار مطلق تبدیل کرد، برای این کار باید bar 1 یا psi 14.7 را به عدد خوانده شده از روی فشارسنج اضافه کنیم.

 

حال با داشتن این فشار به جدول فشار- دما برای مبرد مورد نظر مراجعه کرده و دمای اشباع را بدست می آوریم. این دما همان دمای اواپراتور است. حال با یک دماسنج دمای لوله خروجی از اواپراتور نزدیکی بالب شیر انبساط را اندازه گرفته و از دمایی که در جدول بدست آوردیم کم می کنیم عدد بدست آمده سوپرهیت است. معمولا درسوپرهیت مفید باید عدد بین ۵تا ۷درجه سانتیگراد به دست آید.

سوپرهیت

 

به مثال زیر توجه کنید:

 

فرض کنید فشار مکش دستگاه بر روی ۷۰ psi است و مبرد دستگاه R-22 می باشد. با مراجعه به جدول فشار – دما برای مبرد R-22 دمای متناظر ۵ᵒC بدست می آید. اگر دمای لوله خروجی اواپراتور هم ۱۱ᵒC   باشد سوپرهیت از روش زیر بدست می آید:

سوپرهیت در این حالت ۶درجه سانتی گراد است .

 

برای مبرد های Zeotrope چون عمل تبخیر در فشار ثابت ، در دمای ثابتی انجام نمی شود باید برای تعیین دمای اواپراتور از عدد Dew Point (نقطه شبنم) در جدول استفاده شود.