اسيدشويي چيلر گرین چگونه است:

1. با توجه به اهميت فوق العاده عملكرد سطوح تبادل حرارت در كندانسور بعنوان يکي از 4 رکن اصلي سيستم چيلر آبي از يک طرف و امکان كاهش ظرفيت انتقال حرارت در کندانسور به دليل تشکيل رسوبات بر روي اين سطوح، لازم است شستشوي كندانسور بصورت منظم و ساليانه انجام پذيرد (با توجه به نوع آب و همچنين شرايط آب و هوايي ممکن است نياز به شستشوي مجدد در اواسط فصل نيز باشد.)

 

 

2. آبي كه در سيستم چيلر در گردش است، نقش اصلي را در انتقال حرارت به عهده دارد و لذا لازم است از نظر ميزان رسوب گذاري، خوردگي و آلودگي‌هاي بيولوژيكي همواره تحت كنترل باشد. همچنين لازم است كليه صافي‌ها نيز به صورت مرتب مورد بازديد قرارگيرد كه يک دوره سه ماه مي‌تواند جهت كنترل صافي لحاظ گردد.

 

 

3. کندانسور چيلر بعد از مدتي كار كردن، معمولاً رسوب مي‌گيرند و بايد رسوب زدايي شوند و روش رسوب زدايي كندانسور به شرح زير است:

 

الف) در صورتي که امکان باز کردن درب کندانسور چيلر وجود داشته باشد، با ديدن درون کندانسور از عدم وجود جسم خارجي مانند ذرات آهن، پلاستيک و يا هر جسم خارجي ديگر مطمئن شده و در صورتي که چيزي در کندانسور چيلر مشاهده شد، بايستي محل ورود آن را بررسي نمود براي مثال در صورت ديدن فلز و زنگ بايد تمام صافي‌ها، پمپ‌ها و برج‌ها بررسي شده و در صورت نياز، تعويض يا تعمير گردند.

در صورتي که مقدار جرم و رسوب داخل کندانسور کم بوده يا دستگاه چيلر ظرفيت پاييني داشته باشد، مي‌توان پس از خاموش کردن فن‌هاي برج خنک کننده، ماده رسوب زدا با حجم معيني در تشت برج خنک کننده ريخته و پمپ کندانسور را روشن نمود تا مخلوط ماده رسوب زدا و آّب شروع به تميز کردن مسير و کندانسور نمايد. اين عمل بايد آنقدر ادامه پيدا کند تا کندانسور چيلر کاملا تميز گردد. مقدار تقريبي اسيد مورد نياز براي رسوب زدايي، در صورت مايع بودن حداکثر هر گالن (20 ليتري) براي 15 الي 20 تن تبريد مي‌باشد. البته بايد طول مسير را نيز در نظر گرفت. بعد از اتمام شستشوي کندانسور با اسيد، بايد تمام مسير لوله‌ها و کندانسور چيلر را به وسيله آب تميز کاملا شسته و از خارج شدن باقيمانده اسيد از مسير اطمينان حاصل گردد. در اين روش بايد از اسيدهاي ضد خوردگي استفاده نمود تا به پروانه برج خنک کننده آسيبي وارد نشود.

 

ب) در صورتي که مقدار جرم و رسوب داخل کندانسور زياد بوده يا ظرفيت چيلر بالا باشد بايد از روش ديگري استفاده کرد. بايد ابتدا رسوبات موجود در داخل كندانسور را بوسيله فشار آب خارج کرده و پس از اطمينان از مسدود نبودن تک تک لوله‌هاي كندانسور (در صورتي که امکان بازديد درون لوله‌ها وجود داشته باشد)، نوع رسوب را بررسي مي‌کنيم زيرا هر نوع رسوب، مواد رسوب زداي خاصي نياز دارد.

البته اکثر رسوب‌ها در بسياري از مناطق به دليل سختي بالاي آب و عدم سختي گيري مناسب آب، از عناصر گچي و کلسيم مي‌باشد که در اين حالت از رسوب زداهايي مانند دي اسكلر (descaler)، آنال يا رسوب زداهاي گياهي استفاده مي‌شود.

 

 

4. پس از مسدود کردن مسير رفت و برگشت برج خنک کننده به کندانسور و اطمينان از عدم نشتي شيرآلات (در صورتي که شيرآلات آب بند نباشند مي‌توان از پليت يا کپ کور استفاده کرد) با استفاده از يک دستگاه الکتروپمپ با هد و دبي مناسب و يک دستگاه منبع ذخيره متناسب با حجم ذخيره کندانسور مي‌توان عمل اسيدشويي را انجام داد. براي مطمئن شدن از محكم بودن تمامي بست‌ها و لوله‌هاي مورد استفاده و نيز باز بودن تمام لوله‌هاي کندانسور، يک مرتبه مراحل با آب خالص انجام مي‌شود بدين ترتيب که منبع اسيد شويي را از آب ترجيحا گرم پر کرده و توسط پمپ، آب را از مخزن كشيده و به پايين‌ترين قسمت کندانسور چيلر وارد مي‌شود و پس از پر شدن كندانسور با آب، از بالاترين قسمت کندانسور آب به منبع برگردانده مي‌شود.

 

 

5. پس از حصول اطمينان از گردش كامل و بدون مشكل آب، اسيد رقيق شده (توسط آب گرم) که در منبع ذخيره شده، توسط پمپ اسيد (پروانه و حوضينگ پمپ مي‌بايست از مواد ضد خوردگي مانند پلاستيک باشد) در مسير کندانسور جريان يافته و مجدداً اسيد خروجي از کندانسور چيلر به داخل مخزن ذخيره هدايت مي‌گردد. پس از اينکه رسوبات کاملا توسط اسيد شسته شد، اين مراحل بايد مجدداً با آب تميز و سپس با مواد خنثي و همچنين دوباره با آب تميز تکرار گردد.